KİŞİSEL VERİ KORUMA TALEBİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİ KORUMA TALEBİ BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK K) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel  veri sahibine (Başvuru Sahibi), KVK K.nun 11. maddesinde düzenlenmiş olan hakları ile ilgili olarak veri sorumlusuna başvurma imkânı tanınmıştır.

KVK K.nun 13. maddesinin birinci fıkrası gereğince; kişisel veri sahibinin haklarına ilişkin taleplerini yapacakları yazılı başvuru ile veri sorumlusu olan Yeğenler Kimya ya bildirmeleri veya  Kişisel  Verilerin Korunması  Kurulu  (Kurul)  tarafından  belirlenen  diğer  yöntemlerle   tarafımıza   ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede Yeğenler Kimya ya  yapılacak  başvurular, yazılı  olarak ve işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin  şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi tarafından 5070 sayılı Elektronik  İmza  Kanunu’nda  tanımlı  olan  “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Yeğenler kimya’nın  kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza  iletilebilecektir.

 Aşağıda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına  ilişkin  yazılı  başvuru  kanalları  hakkında bilgi  verilmektedir.

BaşvuruYöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

GönderiniÜzerindYeAlması GerekenBilgi

Şahsen başvuru

(Başvuru  sahibinin bizzat  gelerek kimliğini  tevsik edici belge ile başvurması)

Yeğenler  Kimya Lojistik ve dış Ticaret lmt.şt.  

Atakent mah.Turgut Özal bulvarı no/488/19 Küçükçekmece  İstanbul

Zarfın  üzerine  “Kişisel  Verilerin Korunması  Kanunu  Kapsamında Bilgi  Talebi”  yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Yeğenler  Kimya Lojistik ve dış Ticaret lmt.şt.  

Atakent mah.Turgut Özal bulvarı  No/488/19 Küçükçekmece  İstanbul 

Tebligat  zarfına “Kişisel  Verilerin Korunması  Kanunu  Kapsamında Bilgi  Talebi”  yazılacaktır.

“Güvenli  elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı  Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderim

 yegenlerkimya@hs01.kep.tr

E-posta’nın  konu  kısmına  “Kişisel Verilerin   Korunması Kanunu  Bilgi Talebi”  yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul   tarafından   yukarıda   belirtilenlerin   dışında   diğer   bir   yöntem   belirlendiği   takdirde   bu yöntemler  üzerinden  başvuruların  ne şekilde yapılacağı  Yeğenler Kimya tarafından  duyurulacaktır.

Tarafımıza  iletilmiş  olan  başvurularınız  KVK K.nun  13.  maddesinin  2.  fıkrası gereğince,  talebin  niteliğine göre  talebinizin  bizlere  ulaştığı  tarihten  it ib aren  otuz  gün  içinde  cevaplanacaktır.  Cevabımız  KVK K.nun

 1. maddesi hükmü gereğince yazılı  veya elektronik  ortamda tarafınıza  ulaştırılacaktır.

 

  1. BaşvuruSahibiİletişimBilgileri:

 

İsim:

                                                                          

Soyİsim:

 

TCKimlik

Numarası:

 

Telefon

Numarası:

 

E-posta:
(Belirtmeniz halinde
size daha hızlı cevap verebileceğiz.)

 

Adres:

 

 

 

 

  1. Yeğenler Kimya İleİlişkiniz:(çalışan,müşteri, iş ortı, çaşan adayı, eski çaşan, üçüncü kişi firma çaşanı gibi)

 

 • Çalışan

 

 • Müşteri
 • İş ortağı

 

 • Diğer:

………………………………………………

……………..

 

   • Eski Çalışanım

 

Çaşğım Yıllar :

……………… …………………….

 

   • Diğer:

…………………………………………

…………..

 

 • İş Başvurusu  / Özgeçmiş  Paylaşımı  Yaptım

 

Tarih :

……………… ………………………………

…………..

 

 • Üçüncü Kişi  Firma Çalışanıyım

 

Lütfen çaşğınız firma ve pozisyon  bilgisini belirtiniz

 

……………… ………………………………

………………

 

 

 

  1. 6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunununUygulanması İleİlgiliTalebiniz (KVKK.m.13):

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…..………………….. ……………. ………………………………. ………………………………. ………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

  1. BaşvurunuzaVereceğimizCevabınTarafınızaBildirilmeYöntemi:

1-Adresime  gönderilmes ini  istiyorum.

2-E-posta adresime gönderilmes ini  istiyorum.

(E-posta yöntemini  smeni linde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)

3-Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim anması  durumunda  noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

İşbu başvuru formu, Yeğenler Kimya  ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa,Yeğenler Kimya tarafından  işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni  süresinde  cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve  haksız  bir  şekilde  veri  paylaşımından kaynaklanabilecek  hukuki  risklerin  bertaraf  edilmesi  ve  özellikle  kişisel  verilerinizin  güvenliğinin sağlanması amacıyla Yeğenler Kimya  kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve  bilgi  (Nüfus  cüzdanı  veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz veya hukuka aykırı bir başvuru veya talep yapılmış  olması halinde  Yeğenler Kimyanın hiçbir  hukuki sorumluluğunun  doğmayacağını  belirtmek  isteriz.

 

BaşvuruSahibinin(KişiselVeri

Sahibinin)

 

İsim-Soy İsim :

 

Başvuru  Tarihi :

 

İmza :