KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

YEĞENLER KİMYA LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

1. Politikanın Amacı

Kişisel veri saklama ve imha politikamızın amacı, veri sorumlusu olarak kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan azami süreyi belirleme, silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemlerimizde izleyeceğimiz felsefeyi, amaç ve hareket planını ortaya koymaktır.  Bu kapsamda amacımız, kişisel  verilerini işlediğimiz çalışanlarımızı , işbirliği  içinde  olduğumuz   tüm üçüncü şahısları verilerinin işlenmesi ve hakları konusunda aydınlatmak, bu konuda şeffaflığı sağlayarak kişisel verilere ve dolayısıyla özel hayata saygılı işlem yapmaktır.

2. Politikanın Dayanağı

Politikamız, 7.4.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı KVKK.)

ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kişisel Verilerin

Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 5’inci ve 6’ncı maddelerinin bir gereği olarak oluşturulmuştur.

 

3. Politikanın Kapsamı

Politikamız,  çalışanlarımızı ve işbirliği içinde olduğumuz gerçek şahıslar  ile Yeğenler Kimya lojistik  ve dış ticaret Limited Şirketi ile hukuki ilişki halinde olan tüm gerçek kişileri ve bunların 6698 sayılı KVKK. ile tanımlanan özel nitelikli olan ve olmayan tüm kişisel verilerini kapsamaktadır.

Politika 6698   sayılı   KVKK.nda belirtildiği şekilde, tamamen veya kısmen otomatik  olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla verilerin işlendiği sistemlerde yer alan kişisel verileri de kapsamaktadır. 

4. Tanımlar

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi Yeğenler Kimya lojistik  ve dış ticaret Limited Şirketi ni (kısaca Yeğenler Kimya olarak adlandırılacak), 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,  muhafaza  edilmesi,  değiştirilmesi,  yeniden  düzenlenmesi,  açıklanması,  aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu 

Komite: Kişisel Verileri Koruma Komitesini ifade eder.

 1. Politikaya Esas Alınan Genel İlkeler

Veri sorumlusu Yeğenler Kimya  tarafından kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir.

  1. Kişisel veriler, ancak 6698 sayılı KVKK.’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
  2. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

6. Politikanın Düzenleme Altına Aldığı Kayıt Ortamları

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam kayıt ortamı kapsamına girer.

7.Kişisel Verileri Koruma Komitesi’nin Görev ve Yetkileri

  1. Kişisel  Verileri  Koruma  Komitesi  işbu  Politikanın  ilgili  iş  birimlerine  duyurulmasından  ve gereklerinin Yeğenler Kimya birimlerince yerine getirilmesinin takibinden sorumludur.
  2. Kişisel Verileri Koruma Komitesi kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat değişiklikleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (Kurul) düzenleyici işlemleri ile kararları, mahkeme kararları veya süreç, uygulama ve sistemlerdeki değişiklikler gibi durumları ilgili iş birimlerinin takip etmesi ve gerekiyorsa iş süreçlerini güncellemeleri için gerekli duyuruları ve bildirimleri yapar.
  3. Kişisel Verileri Koruma Komitesi 6698 sayılı KVKK. ve ikincil düzenlemeler ile Kurulun kararları  ve  düzenlemeleri,  mahkeme  kararları  ve  sair  yetkili  makamların  kararlarının  ve/veya taleplerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına yönelik süreçleri belirler ve ilgili birimlere duyurur.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarının Ortadan Kalkması Halinde Yapılacaklar
  1. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik amaç unsurunun ortadan kalkması, açık rızanın geri alınmış olması veya 6698 Sayılı KVKK.nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması ya da adı geçen maddelerdeki istisnalardan hiçbirinin uygulanamayacağı bir durumun söz konusu olması halinde, işlenme şartları ortadan kalkan kişisel veriler, ilgili iş birimi tarafından, iş ihtiyaçları göz önüne alınarak, Yönetmeliğin 7 ila 10’uncu maddeleri kapsamında, uygulanan yöntemin gerekçesi de açıklanmak suretiyle silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak kesinleşmiş bir mahkeme kararının söz konusu olması halinde mahkeme kararı ile hükmedilen imha yönteminin uygulanması zorunludur.

8.2. Kişisel veriyi işleyen ya da saklayan tüm kullanıcılar ve veri sorumlusu Yeğenler Kimya  birimleri işlemeyle ilgili şartların ortadan kalkıp kalkmadığını en geç altı aylık periyodlar içerisinde, kullandıkları veri kayıt ortamlarında gözden geçireceklerdir. Kişisel veri sahibinin başvurusu ya da Kurulun veya bir mahkemenin bildirimi üzerine, ilgili kullanıcı ve birimler, periyodik denetleme süresine bakmaksızın kullandıkları veri kayıt ortamlarında bu gözden geçirmeyi yapacaklardır.

8.3. Periyodik gözden geçirmeler neticesinde veya herhangi bir anda veri işleme şartlarının ortadan kalkmış olduğu tespit edildiğinde ilgili kullanıcı veya veri sahibi, ilgili kişisel verinin kendi uhdesinde bulunan kayıt ortamından işbu politikaya göre silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine karar verecektir. 

8.4. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az beş yıl süreyle saklanır.

8.5. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde 6698 sayılı KVKK.nun 4’üncü maddesindeki genel ilkeler ile 12’nci maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilmesi zorunludur.

8.6. Bir kişisel verinin sahibi olan gerçek kişi, 6698 Sayılı KVKK.nun 13’üncü maddesine istinaden Yeğenler Kimya  ya   başvurarak  kendisine  ait  kişisel  verilerin  silinmesini,  yok  edilmesini  veya  anonim  hale getirilmesini talep ettiğinde, veri sahibinin ilgili iş birimi, kişisel verileri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkıp kalkmadığını inceler. İşleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verileri  siler,  yok eder  veya  anonim hale  getirir.  talep, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve başvuran kişiye ilgili kurul aracılığıyla bilgi verilir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa, veri sahibi nin ilgili iş birimi bu durumu derhal aktarım yapılan üçüncü kişiye bildirir ve üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

8.7. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkmadığı durumlarda, kişisel veri sahiplerinin verilerinin silinmesi veya yok edilmesine yönelik talepleri Yeğenler Kimya tarafından 6698 sayılı KVKK.nun 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir. Ret cevabı ilgili kişiye en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

8.8. Kişisel verilerin silinmesi ya da yok edilmesine yönelik talepler ancak ilgili kişinin kimlik tespitinin yapılmış  olması  kaydıyla  değerlendirilecektir.  Söz  konusu  kanallar  dışında  yapılacak taleplerde ilgili kişiler kimlik tespitinin ya da doğrulamasının yapılabileceği kanallara yönlendirilecektir.

9.Kişisel Verilerin Imha Usulleri

Yeğenler Kimya tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz KVKK ve Yönetmelik’te sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde Yeğenler Kimya tarafından re’sen yahut başvurunuz üzerine yine KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilecektir.

9.1.Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri:

Yeğenler Kimya tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi teknikleri, usul ve esasları aşağıda sayılmıştır:

Fiziksel Olarak Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

Karartma: Kişisel verilerin fiziksel olarak okunamayacak hale getirilmesidir.

Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında Yeğenler Kimya.; KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

9.2.Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri:

Yeğenler Kimya tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi teknikleri, usul ve esasları aşağıda sayılmıştır:

Maskeleme: Kişisel verilerin belli alanlarının silinerek veya yıldızlanarak kişiyi  belirtemez hale getirilmesidir. 

Toplulaştırma: Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. 

Veri Türetme: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

Veri Karma: Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır. 

KVKK’nın 28. maddesi uyarınca, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi durumunda bu durum KVKK kapsamı dışında kalacak ve açık rıza temini gerekmeyecektir.

Politikanın Yürürlüğe Sokulması,

İhlal Durumları ve Yaptırımları

10.1.İşbu  Politika  tüm  çalışanlara  duyurularak  yürürlüğe  girecek  ve  yürürlüğü  itibariyle  tüm  iş birimleri, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve sair Yeğenler Kimya  nezdinde kişisel veri işleyen herkes için bağlayıcı olacaktır.

10.2.Yeğenler Kimya çalışanlarının Politikanın gereklerini yerine getirip getirmediğinin takibi ilgili çalışanların  sorumluluğunda olacaktır. Politikaya aykırı davranış tespit edildiğinde konu derhal ilgili çalışana  bildirilerek uyarılacaktır. Aykırılığın önemli boyutta olması halinde ise vakit kaybetmeksizin Kişisel Verileri Koruma Komitesi’ne bilgi verilecektir.

10.3.Politikaya aykırı davranan çalışan hakkında, şirket idarecileri tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında gerekli idari işlem yapılacaktır.

10.4.Politika gereklerinin yerine getirilmesi için Yeğenler Kimya tarafından; Yasanın öngördüğü tedbirler de dahil olmak üzere gerekli tüm güvenlik önlemleri  alınmaktadır.

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alacak Kişiler ve Sorumlulukları

Yeğenler Kimya içerisinde 6698 sayılı KVKK.nun Yönetmelik ve işbu Politika ile belirtilen verinin imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve sair surette Yeğenler Kimya nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur. Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür; ancak üretilen verinin iş biriminin kontrolü ve yetkisi dışında sadece bilgi sistemlerinde bulunması durumunda, söz konusu veri bilgi sistemlerinden sorumlu birimler tarafından saklanacaktır. İş süreçlerini etkileyecek ve veri bütünlüğünün bozulmasına, veri kaybına ve yasal düzenlemelere aykırı sonuçlar doğmasına neden olacak periyodik imhalar, ilgili kişisel verinin türü, içinde yer aldığı sistemler ve veri sahibi iş birimi dikkate alınarak ilgili bilgi sistemleri bölümlerince yapılacaktır.

11. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreleri

Kişisel veriler öncelikle ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar ,aksine bir kesinleşmiş mahkeme kararı veya ihtiyati tedbir kararı bulunmadıkça işbu Politikanın 6. maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak Genel dava zamanaşımı süresini düzenleyen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesi gereği 10 yıl boyunca saklanacak, süre sonunda ise imha edilecektir tereddüt halinde Kişisel Verileri Koruma Komitesi’nin değerlendirmesi de dikkate alınarak, güncellenecektir

 1. Yürürlük
  1. Politika Yeğenler Kimya nın  info@yegenlerkimya.com.tr adresli web sitesinde yayınlanmaya başladığı tarih itibari ile yürürlüğe girecektir.
  2. Politikanın Yeğenler Kimya genelinde duyurulması ve gerekli güncellemelerin yapılması Kişisel Verileri Koruma Komitesi’nin sorumluluğundadır.